Obchodé podmienky

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.09.2016 (aktualizované 20.06.2023).

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky KON – RAD platia pre nákup v internetovom obchode www.kon-rad.eu a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.kon-rad.eu je
KON – RAD spol. s r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
IČO:00 684 104
DIČ:2020301195
IČ DPH:SK2020301195
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 98/B.
telefónne číslo: +421/2/48 210 200
faxové číslo: +421/2/48 210 210
email: diviziapredaja@kon-rad.sk

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ nie sú osobitne upravené inou zmluvou alebo, dohodou, sa spravujú ustanoveniami týchto obchodných podmienok alebo zákona, ktoré upravujú vzťahy obsahom aj účelom im najbližšie ; pričom v prípade ak je stranou podnikateľ, vzťahy neupravené týmito obchodným podmienkami sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) a v prípade ak je stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) a ostatnými zákonmi na úseku spotrebiteľského práva, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Pre vylúčenie akýkoľvek sporností a pochybností, a pre zachovanie právnej istoty akékoľvek vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky (rozhodujúce právo). Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je založená právomoc slovenských súdov; táto právomoc slovenských súdov je výlučná.

2. Vymedzenie pojmov

„Kupujúcim“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, a to prostredníctvom internetového obchodu www.kon-rad.eu. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť úplné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v sekcií informácie o zákazníkovi ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

„Objednávkou“ sa rozumie, prostredníctvom www.kon-rad.eu, vyplnený, odoslaný a doručený elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov resp. násobkom štandardizovanej hmotnostnej miery (1kg).

3. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Odoslaná a doručená Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.

3.2 Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Odoslať objednávku“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke v časti „Súhrn“ zhrnutie objednávky.

3.3 Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe názvu, balenia, ks/bal a katalógového čísla tovaru. Vizuál, obrázky a bližší popis majú nezáväzný, iba informatívny charakter.

3.4 Hmotnosť produktov pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.(vážený tovar)

3.5 Všetky Objednávky odoslané prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.

3.6 Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke hneď ako potvrdí Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom.

3.7 Za pracovné hodiny počas pracovných dni je považovaný čas:

Pondelok – Štvrtok7:00 – 16:30
Piatok7:00 – 18:00
Sobota7:00 – 12:00
NedeľaZatvorené
Štátne sviatky, dni pracovného pokojaZatvorené

4. Cena tovarov a služby

4.1 S výnimkou vážených tovarov, ceny tovarov sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.

4.2 Pri vážených tovaroch je cena stanovená za uvedenú hmotnostnú jednotku (napr. 1kg). Účtovaná cena je však cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti váženého tovaru.

4.3 Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH ako aj bez DPH, v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.

4.4 Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov, bude však navýšená o cenu zálohy za vratný obal v prípade objednania tovarov takto balených resp. bežne distribuovaných. Vratné obaly sú účtované samostatne podľa aktuálneho cenníka.

Aktuálny cenník obalov nájdete tu

4.5 Ceny tovarov sú denne aktualizované.

4.6 Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru (na Stránke uvedené v objednávke ako službu „Spôsob dopravy“). Pri osobnom odbere sa cena za dovoz tovaru neúčtuje.

5. Platobné podmienky

5.1 Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať výlučne v hotovosti pri prevzatí tovaru od dopravcu KON – RAD alebo v hotovosti, platobnou kartou a stravnými lístkami pri osobnom odbere na predajni.

5.2 Úhrada zrealizovaná iným spôsobom ako je definované v bode 5.1 môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.

5.3 Úhrada formou stravných lístkov bude akceptovaná len pri osobnom odbere objednaného tovaru.

6. Dodacie podmienky

6.1 Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim (na Stránke uvedené v časti Nákupný košík – „Fakturačné údaje/Dodacie údaje“). Miesto dodanie môže byť len na území SR.

6.2 Tovar dodáva Predávajúci Kupujúcemu podľa pravidiel a závozných dní zo Sadzobníka poplatkov za podlimitné objednávky.

6.3 Termín dodania si môže Kupujúci určiť deň (dátum) prípadne čas (širšia Bratislava – t.j. Bratislava 1, Bratislava 2, Bratislava 3, Bratislava 4, Bratislava 5, okres Pezinok, okres Senec ) podľa Sadzobníka poplatkov za podlimitné objednávky.

6.4 Za najskorší možný termín dodania si môže Kupujúci určiť deň (dátum) nasledujúci po dni, v ktorom Objednávku odoslal, alebo iný termín po dohode so zákazníckym centrom KON – RAD.

6.5 Kupujúci si môže určiť bližší čas dodania a to 7:00-10:00, 10:00-14:00, 14:00-19:00 pre odberné miesta v rámci „širšej Bratislavy“ (Bratislava 1, Bratislava 2, Bratislava 3, Bratislava 4, Bratislava 5, okres Pezinok, okres Senec).

6.6 V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100% objednaných položiek alebo kusov jednotlivých tovarov, je kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar.

6.7 Tovar bude doručený na adresu uvedenú v poli „Dodacia adresa“/“Fakturačné údaje“. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že Kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.

6.8 Ak si Kupujúci na prebratie Objednávky určí Príjemcu, je Objednávku oprávnený prevziať aj tento Príjemca . Príjemca akceptuje prebratie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osoba na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar, je zo strany Predávajúceho pokladaná za autorizovanú osobu na prebratie tovaru. Ak ani Kupujúci, ani Príjemca nebude prítomný v priestoroch prebratia tovaru, Predávajúci môže Kupujúceho.

6.9 V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane kupujúceho, je kupujúci povinný odobrať tovar v sídle KON – RAD alebo sa dohodnúť so zákazníckym centrom na inom termíne doručenia, kedy je predávajúci oprávnený si účtovať poplatok za opakované doručenie tovaru vo výške 10 EUR bez DPH /1 paletové miesto v rámci územia tzv. ,,širšej Bratislavy,,

6.10 V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, bude potrebné prispôsobiť dodávku tovaru týmto podmienkam a možno aj zmeniť termíny dodania tovaru, určené Kupujúcim. V prípade veľmi výrazného omeškania bude Kupujúci zo strany Predávajúceho kontaktovaný a upovedomený o zmenenom termíne a čase dodania. Objednaný tovar Predávajúci doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia. Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho na dohodnutie si iného vhodného termínu alebo miesta dodania.

6.11 Predávajúci preberá vratné obaly iba na mieste prevádzky Predávajúceho.

6.12 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny (výhrada vlastníctva).

6.13 Kupujúci má možnosť prebratia len kompletnej objednávky alebo jej kompletné odmietnutie, a to len za stanovených podmienok. V prípade odmietnutia objednávky bez zjavného zavinenia Predávajúceho bude účtovaná Kupujúcemu, cena dopravy v plnej výške – viď sadzobník poplatkov za podlimitné objednávky.

7. Reklamácia objednávky

7.1 Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.

7.2 Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru; kupujúci nemá nárok, vyplývajúci mu z uplatnených vád alebo reklamácie tovaru, ktorý mal alebo mohol zistiť pri jeho prevzatí, najmä počet jednotlivých položiek alebo fyzické poškodenie tovaru. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak preukázateľne zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.

7.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.kon-rad.eu

7.4 Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bezodkladne, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu, za rozdiely zistené po prebratí objednávky predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

7.5 Reklamácia musí byť vyhotovená emailom na adresu reklamacie@kon-rad.sk

7.6 Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.

7.7 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

7.8 Včas reklamovaný tovar, preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.kon-rad.eu (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad), bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim:
a) výmenou za tovar nový (ak je na sklade),
b) vrátením peňazí.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.kon-rad.eu je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

8.3 Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9. Storno objednávky

9.1 Zadanú Objednávku je možné zo strany Kupujúceho stornovať najneskôr deň pred dátumom dodania a to doručením emailu na adresu: storno@kon-rad.sk s uvedením čísla objednávky.

9.2 Objednávku nie je možné zo strany Kupujúceho stornovať v deň dodania Objednávky, alebo kedykoľvek po tomto dni.

10. Záručná doba

10.1 Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale.

10.2 Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako doklad potrebný pre uplatnenie prípadnej reklamácie. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na predajni KON – RAD, Cesta na Senec 24, Bratislava.

11. Práva a povinnosti predávajúceho

11.1 Predávajúci je povinný spracovať záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na Dodaciu adresu. Pri prevzatí tovaru od Predávajúceho obdrží Kupujúci kópiu svojej Objednávky, potvrdenie o dodanom tovare a hotovostný blok.

11.2 Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania Objednávky, ktoré je predmetom danej kúpnej zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.

11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke.

11.4 Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

11.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo telefónneho čísla.

11.6 Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

11.7 Predávajúci nezodpovedá za Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

12. Práva a povinnosti kupujúceho

12.1 Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi KON – RAD prípadne na reklamacie@kon-rad.sk.

12.2 Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.

12.3 Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

12.4 Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu.

12.5 V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 10.1 až 10.3, t.j. že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za neprebratie Objednávky zo strany Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok za dopravu v plnej výške. Kupujúci je aj naďalej svojou objednávkou viazaný.

12.6 V prípade, že tovar pri prevzatí Príjemcom nie je v zhode s Objednávkou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci Objednávke, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.

12.7 Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného preberateľa tovaru.

12.8 Tovar zakúpený formou www.kon-rad.sk nie je určený na ďalšiu distribúciu.

13. Dodacie náklady

13.1 Predávajúci účtuje k sume objednávky poplatok za podlimitnú objednávku len v prípade, že nebola splnená celková hodnota minimálnej objednávky bez DPH alebo hodnota minimálnej objednávky bez DPH pre mrazený sortiment. Celkovou hodnotou objednávky sa rozumie hodnota objednávky na jeden rozvozný dátum prípadne čas. Informácie o rozvozných dňoch, hodnotách minimálnych objednávok ako aj poplatkov za podlimitnú objednávku nájdete v Sadzobníku poplatkov za podlimitné objednávky a rozpise rozvozných dní podľa okresov.

13.2 Do hodnoty minimálnej objednávky bez DPH sa nezapočítavajú položky zo skupín tovarov : – cigarety a cigary, obaly, telefónne karty, diaľničné nálepky, poplatky za služby

14. Poplatky za spracovanie stravných lístkov ( zrušené od 15.04.2022 ! )

14.1 Od 15.2.2020 spoločnosť KON – RAD spol. s r. o. upravuje účtovanie poplatkov za spracovanie stravných lístkov (Check Dejeuner, DOXX)

14.2

Obrat v EUR (bod 14.3)
za predchádzajúci kalendárny mesiac
Výška poplatku
Od 0,00 EURDo 2999,99 EUR2%
Od 3000 EURA viac0% – bez poplatku

14.3 Obratom odberateľa sa rozumie len obrat odberateľov registrovaných v systéme spol. KON – RAD spol. s r. o.. Do obratu odberateľa sa počíta obrat v obchodných cenách bez DPH mimo vybraných tovarových položiek (bod. 14.5.) za predchádzajúci kalendárny mesiac. Odberateľ, ktorý nie je registrovaný nemá možnosť kumulovania obratu z tohto dôvodu mu bude účtovaný najvyšší poplatok.

14.4 Kategória odberateľa je viazaná na druh odberateľa (registrovaný/neregistovaný), typ odberu (osobný/doprava) a typ dokladu. Podľa kategórie odberateľa a odberu je účtovaný poplatok na doklade ihneď alebo v nasledujúcom doklade vystavenom po zaevidovaní výšky úhrady v stravných lístkoch.

Druh odberateľaDruh odberuTyp dokladuČas účtovaniaVýpočet poplatku zo/z
registrovanýOsobneHotovosťIhneď na doklade Sumy uhradenej SL
FaktúraV nasledujúcom dokladeSumy uhradenej SL
DopravaHotovosťV nasledujúcom dokladeSumy uhradenej SL
FaktúraV nasledujúcom dokladeSumy uhradenej SL
neregistrovanýOsobneHotovosťIhneď na doklade Sumy uhradenej SL
DopravaHotovosťIhneď na doklade Celkovej sumy za doklad

14.5 Do obratu za predchádzajúci kalendárny mesiac sa nezapočítava obrat za tieto tovary:
        – cigarety a cigary, obaly, telefónne karty, diaľničné nálepky, poplatky za služby

14.6 Kumulovanie poplatkov za stravné lístky (SL) je možné v prípade, že odberateľ v jeden deň alebo počas splatnosti FA vytvorí viacero dokladov tak poplatky budú účtované na nasledujúcom doklade po spočítaní sumy uhrádzanej stravnými lístkami. Z tohto dôvodu môže byť na nasledujúcom doklade účtovaných viacero poplatkov. Každý poplatok má v texte číslo dokladu za ktorý je účtovaný poplatok.

14.7 V prípade, že podnikateľ má u nás zaregistrovaných viaceré evidenčné čísla je nutné požiadať svojho obch. zástupcu o vytvorenie skupiny evidenčných čísiel. Po zaevidovaní skupiny bude počítaný odberateľovi obrat za celú skupinu jeho evidenčných čísiel.

15. Licencie, Autorské práva

15.1 Autorské a vlastnícke práva. Celý obsah ako aj dizajn, text a grafika a všetok software sú majetkom Predávajúceho. Predávajúci týmto udeľuje súhlas výhradne len na ich prezeranie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.

15.2 Akékoľvek ďalšie používanie materiálov zo Stránky, zahŕňajúc modifikácie, distribúciu alebo kopírovanie za účelom iným ako bolo definované v bode 13.1, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana berie na vedomie, že Predávajúci ostáva jediným vlastníkom takýchto materiálov a že Kupujúci alebo tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva stiahnutím takýchto materiálov. Predávajúci si vyhradzuje právo odvolať kedykoľvek túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.

16. Dostupnosť stránky

16.1 Kupujúci berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať, z technických dôvodov, upgradu softwaru alebo denného aktualizovania.

16.2 Kupujúci súhlasí s uplatnením zákonov, ktoré upravujú služby poskytované Predávajúcim, Stránky a týmito Podmienkami. Kupujúci potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať objednávku a s tým spojené činnosti, vyplývajúce z predmetných obchodných podmienok.

18. Nadriadený orgán

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava
Polianky 8
841 01 Bratislava

19. Záverečné ustanovenia

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.09.2016 (aktualizované 20.06.2023).

Otváracie hodiny

SKLAD ZLATÉ PIESKY

Pondelok – Štvrtok7:00 – 16:30
Piatok7:00 – 18:00
Sobota7:00 – 12:00
NedeľaZatvorené

Kontaktné informácie

Nasledovné údaje sú v súlade s výpisom z Obchodného registra a môžu byť použité na účely vystavenia zmluvy, faktúr resp. ako poštová adresa spoločnosti. V prípade vystavenia zmluvy, uvádzajte len jedného z konateľov, sú oprávnení konať samostatne.

 • Názov:
  KON - RAD spol. s r.o.
 • Sídlo:
  Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava
 • Konatel:
  Mgr. František Paller
 • IČO:
  00 684 104
 • DIČ:
  2020301195
 • IČ DPH:
  SK2020301195
 • IBAN:
  SK74 1100 0000 0026 2400 0104
 • SWIFT (BIC):
  TATRSKBX
 • Povolenie na distribúciu liehu:
  520031000028
 • Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu
  Bratislava III, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 98/B
 • Bankové spojenie:
  Tatrabanka, a.s., č.ú.: 2624000104/1100

E-maily

9 adries

Objednávky callcentrum

02/32 333 000 - 010

Supermarket KON – RAD

Naša podstránka

SUPERMARKET KON-RAD
Kvalitné potraviny v Bratislave.
Powerking

Naša podstránka

Powerking
Energetický nápoj, ktorý ťa naštartuje.
Zdravo

Naša podstránka

Zdravo
Zdravošťavy 100% ovocné a zeleninové šťavy.
Lyreco.sk - kancelárske potreby, čistiace a ochranné pomôcky do 24 hodín

Náš partner

Lyreco CE, SE
Distribútor produktov a služieb určených pre pracoviská.

Ste pripravení začať?

Vytvorte si účet.